Over Epicurus & Centrum Projecten

IMG_3743-4

Innovatieve vastgoed-ontwikkelingen in het hart van dorp & stad

Als gebiedsontwikkelaar richt E.CP zich op de transformatie van markante locaties in centra van dorpen en steden. Hierbij draait het voornamelijk om de (her)ontwikkeling van gebouwen met een meervoudige functie, die toegankelijk zijn voor een breed publiek. Het oplossen van zulke binnenstedelijke puzzels is onze kracht en drijfveer.

Op centrale plekken realiseren we unieke en ambitieuze combinaties van retail, leisure, woningen en parkeren. Bioscopen en horeca zijn onze bijzondere specialisatie.

Bij ieder project zetten wij onze diepgaande kennis van ontwikkelen, ontwerpen en bouwen in om het gehele realisatieproces te leiden en aan te sturen, van locatieverwerving tot aan exploitatie.

Voor ons begint ieder project met bevlogenheid en ambitie. Ook duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen zijn bepalende waarden voor onze visie en werkwijze, waar wij graag meer over vertellen.

Voortbouwen op het verleden met oog voor de toekomst

Binnen een prettige én toekomstbestendige leefomgeving is oog voor duurzaamheid onmisbaar. Als gebiedsontwikkelaar werken wij voornamelijk aan projecten gericht op stedelijke vernieuwing. Deze focus komt voort uit de wens en geziene noodzaak om de bestaande bebouwde ruimte in ons land efficiënter te benutten. Groene ruimte is schaars—als we onze steden en dorpen slimmer inrichten, kunnen we kostbare natuur behouden. Dit doen we door bestaande objecten nieuw leven in te blazen: door gebouwen uit te breiden, te vernieuwen, te verduurzamen en eventueel een nieuwe passende functie te geven, sluiten ze weer aan op de hedendaagse context en behoeften.

Binnen het ontwikkelproces zelf staan duurzaamheid en toekomstbestendigheid voorop. Met aandacht voor circulariteit en klimaat- en energieneutraal bouwen realiseren we kwalitatieve oplossingen die voldoen aan de nieuwste duurzaamheidseisen. Enerzijds worden zo het milieu en de directe leefomgeving zo min mogelijk belast, anderzijds blijven onze gebouwen hiermee voor latere generaties functioneel en relevant.

Vertrouwen, transparantie, inspraak & inclusiviteit als basis

Herontwikkeling van bestaande gebouwen heeft gevolgen voor de mensen die al op een plek wonen, die soms ingrijpend zijn. Het in kaart brengen en waarborgen van hun belangen is een belangrijk aandachtspunt binnen ons ontwikkelproces. Door te werken vanuit vertrouwen, transparantie, inspraak en inclusiviteit creëren we samen met betrokkenen en omwonenden een resultaat dat alom een positieve betekenis draagt. Zo verzekeren we onszelf ervan dat onze gebouwen bijdragen aan de leefkwaliteit van wijk, dorp of stad.

We streven ernaar prettige ontmoetingsplekken met passende faciliteiten te creëren. Daarmee krijgen de sociale samenhang en bereikbaarheid van voorzieningen binnen een gebied een impuls. Zo blijven levendige gebieden divers en vitaal en komen achterop geraakte gebieden weer in positieve zin op de kaart te staan.

Management Team